študentské - zamestnanecké - hotelové - turistické

Ubytovanie a stravovanie

O nás

Účelové zariadenie Študentské domovy a jedálne STU

Účelové zariadenie Študentské domovy a jedálne STU (ÚZ ŠDaJ STU) poskytuje ubytovanie a stravovanie študentom STU, ale aj zamestnancom a hosťom univerzity a v prípade voľných kapacít aj iným osobám. Spoluvytvára podmienky na samostatné štúdium, záujmovú činnosť a odpočinok študentov.

Ubytovanie poskytuje v šiestich študentských domovoch – ŠD Mladá garda, ŠD Jura Hronca, ŠD Nikosa Belojanisa, ŠD Akademik, ŠD Dobrovičova a ŠD Mladosť.

Stravovanie zabezpečuje prostredníctvom Stravovacieho centra STU, ktoré tvorí sedem študentských jedální (ŠJ). Strava sa v súčasnosti poskytuje v ŠJ Mladá garda, ŠJ Jura Hronca, ŠJ Vazovova, ŠJ Stavebná fakulta a ŠJ Strojnícka fakulta.

ÚZ ŠDaJ STU ponúka študentom a širokej verejnosti možnosť využívať športoviská na jednotlivých študentských domovoch – Mladá Garda, Jura Hronca, Nikosa Belojanisa a Mladosť

ÚZ ŠDaJ STU riadi riaditeľ.

Študentské ubytovanie

ÚZ ŠDaJ STU zabezpečuje ubytovanie pre študentov v zmysle platnej smernice rektora STU. Rozdelenie ubytovacej kapacity v rámci fakúlt a ústavov sa riadi prijatou metodikou a kritériami, vydanými rektorom STU. Študenti si žiadosti o ubytovanie podávajú prostredníctvom elektronického Rezervačného systému https://ubytovanie.stuba.sk.

Zamestnanecké ubytovanie

Ubytovanie pre zamestnancov STU sa poskytuje v ŠD Mladá Garda, ŠD Jura Hronca, ŠD Akademik a ŠD Mladosť, a to v zmysle platnej smernice rektora STU. Ubytovaciu kapacitu určuje rektor.

Tlačivo žiadosti je zverejnené na webovej stránke STU.

Zamestnanec je povinný k žiadosti doložiť čestné vyhlásenie, ktoré je zverejnené na webovej stránke STU.

Hotelové ubytovanie

ÚZ ŠDaJ STU poskytuje ubytovanie hosťom univerzity, ktorých pobyt súvisí s plnením úloh a činností v rámci hlavného poslania STU v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V rámci hotelového ubytovania poskytujeme ubytovanie aj iným osobám, ktorí majú osobitný vzťah k STU (zmluva o spolupráci, reprezentanti STU a pod.).

Ubytovanie hosťovi STU sa poskytuje na základe písomnej objednávky, ktorá je zverejnená na webovej stránke STU.

Turistické ubytovanie

V prípade dočasne voľnej ubytovacej kapacity, vyčlenenej pre ubytovanie zamestnancov a hostí univerzity, môže ÚZ ŠDaJ STU poskytnúť celoročne ubytovanie aj pre cudzie osoby, najviac však na dobu jedného mesiaca; ak je to možné, aj opakovane. O pridelení ubytovania rozhoduje riaditeľ ÚZ ŠDaJ. Ubytovanie cudzím osobám na študentských izbách poskytuje ÚZ ŠDaJ STU počas letných prázdnin. O tomto ubytovaní rozhoduje prevádzkový riaditeľ príslušného ŠD.

Stravovanie

Stravovanie poskytuje a zabezpečuje Stravovacie centrum ÚZ ŠDaJ STU pre študentov, zamestnancov a verejnosť v priestoroch študentských jedální. Ďalej poskytuje služby cateringového charakteru.

Ostatné služby

ÚZ ŠDaJ STU poskytuje prenájom spoločenskej miestnosti a kaviarne na ŠD Mladá garda. Umožňuje prenájom športovísk, spoločensko-telovýchovných miestností a telocviční na štyroch študentských domovoch – Mladá garda, Jura Hronca, Nikosa Belojanisa  a Mladosť.

Výhody

Služby a vybavenie